Warunki licencyjne „oprogramowania Solutions”

Numer przedmiotu U163-1024 - Wersja: 25/08/21

pomiędzy

Licencjobiorcą

a

VETTER Industrie GmbH

Carl-Benz-Strasse 45

57299 Burbach / Niemcy

- zwaną dalej VETTER -

§1 Przedmiot umowy

Niniejsze warunki licencyjne regulują korzystanie z „oprogramowania Solutions” wideł SmartFork®, m.in. VETTER SmartFork® Scale, VETTER SmartDisplay oraz VETTER SmartFork® Flash (zwanego dalej oprogramowaniem Solutions). Obowiązują one również w odniesieniu do kolejnych wersji, aktualizacji, rozszerzeń itp. oprogramowania Solutions.

§2 Prawo do korzystania

1. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z oprogramowania Solutions z licencjonowanymi aplikacjami w połączeniu z dostarczonym osprzętem (SmartFork®). Licencjobiorca jest ponadto uprawniony do sporządzenia kopii bezpieczeństwa oprogramowania Solutions, jeżeli byłoby to niezbędne do zabezpieczenia przyszłego korzystania z oprogramowania Solutions. Poza tym uzupełniające zastosowanie w odniesieniu do praw do korzystania znajdują postanowienia ustawy o prawie autorskim.

2. VETTER – w celu zapewnienia zgodnego z umową korzystania z oprogramowania Solutions – przyznaje Licencjobiorcy nieograniczone czasowo, zwykłe, niepodlegające sublicencjonowaniu prawo do korzystania z oprogramowania Solutions.

3. VETTER aktualizuje oprogramowanie Solutions według własnego uznania, wzgl. udostępnia nowe lub skorygowane wersje. Aktualizacje służące do usuwania błędów są bezpłatne, a ewentualne rozszerzenia funkcji mogą zostać nabyte odpłatnie przez Licencjobiorcę.

§3 Obowiązki współdziałania

1. Licencjobiorca będzie korzystać z oprogramowania Solutions wyłącznie z uwzględnieniem stosownej instrukcji eksploatacji, w szczególności wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.

2. Licencjobiorca zezwoli na dostęp do oprogramowania Solutions tylko personelowi, wzgl. operatorom, którzy zostali dostatecznie przeszkoleni w zakresie eksploatacji wideł SmartFork® i oprogramowania Solutions. Eksploatacja oprogramowania Solutions nie zwalnia użytkownika z przestrzegania standardowych środków bezpieczeństwa.

3. Licencjobiorca będzie użytkować oprogramowanie Solutions w środowisku systemowym IT we własnym interesie. Uwzględni on w szczególności zastosowane interfejsy (np. sieć WLAN, Bluetooth, podłączenie do ERP, drukarkę, skaner itd.) w swojej zakładowej koncepcji bezpieczeństwa IT.

§4 Opłaty licencyjne

Wysokość opłat licencyjnych zależy od uzgodnionego zakresu korzystania i wynika z potwierdzenia zlecenia przez VETTER.

§5 Użytkowanie niedozwolone

1. Oprogramowanie Solutions wolno użytkować wyłącznie w połączeniu i dla potrzeb eksploatacji wideł SmartFork®, opisanej w poszczególnych instrukcjach eksploatacji. Każde odmienne użytkowanie jest niedozwolone.
Bez pisemnej zgody VETTER Licencjobiorca nie jest uprawniony do sporządzania – poza kopią bezpieczeństwa – kopii oprogramowania Solutions lub kopii bezpieczeństwa, do stosowania, wynajmowania, sublicencjonowania lub udostępniania, wzgl. przekazywania osobom trzecim oprogramowania Solutions bez przynależnych wideł SmartFork®. Jeżeli oprogramowanie Solutions zostanie w sposób uprawniony sprzedane jako całość, Licencjobiorca jest zobowiązany do przekazania kupującemu wszystkich instrukcji eksploatacji, kopii bezpieczeństwa itp. oraz do całkowitego usunięcia ze swojego systemu danych wszystkich związanych z nim rozszerzeń, aktualizacji itd. Każda forma niedozwolonego przekazania, taka jak wynajem, wypożyczenie lub inne przekazanie poszczególnych programów lub plików, wzgl. części oprogramowania Solutions, jest niedozwolona. Niedozwolone jest dokonywanie zmian oprogramowania Solutions lub ingerowanie w sposób jego działania, a także jego uwstecznianie, dekompilacja lub deasemblacja. Ponadto nie wolno zmieniać ani usuwać adnotacji VETTER dotyczącej praw autorskich i muszą one zostać umieszczone przez Licencjobiorcę na utworzonych kopiach bezpieczeństwa.

2. Jeżeli Licencjobiorca działa wbrew warunkom niniejszej umowy licencyjnej, VETTER przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

§ 6 Gwarancja

1. VETTER gwarantuje, że oprogramowanie Solutions jest sprawne w rozumieniu właściwego opisu programu. W uzupełnieniu do poniższych regulacji obowiązują postanowienia niemieckiego kodeksu cywilnego, które odnoszą się do gwarancji.

2. Okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy od momentu przekazania oprogramowania Solutions.

3. Licencjobiorca jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia VETTER na piśmie lub w formie tekstowej o wystąpieniu wady i możliwie jak najdokładnieszego opisu usterki, tak aby VETTER mógł ją zrozumieć.

4. Licencjobiorca zezwala VETTER w miarę możliwości na zdalny dostęp do reklamowanego oprogramowania Solutions. W przeciwnym razie VETTER może zażądać, aby Licencjobiorca udostępnił VETTER reklamowane oprogramowanie Solutions.

5. Wady zostaną usunięte przez VETTER w ramach świadczenia uzupełniającego. Dopiero w przypadku, gdy świadczenie uzupełniające zakończy się dwukrotnie niepowodzeniem, Licencjobiorca może żądać obniżenia ceny umownej. W przypadku poważnych wad Licencjobiorca jest również uprawniony do odstąpienia od umowy. Prawo do usunięcia wady we własnym zakresie na koszt gwaranta oraz prawo do odszkodowania są w każdym przypadku wykluczone.

6. Jeżeli przyczyna wady wskazanej przez Licencjobiorcę wynika z okoliczności, za które odpowiada Licencjobiorca lub osoby trzecie (np. nieprzestrzeganie instrukcji eksploatacji, użycie przez niedostatecznie przeszkolony personel, błędy w obsłudze, ingerencje osób trzecich), wówczas VETTER ma prawo do obciążenia Licencjobiorcy kosztami usługi wykonanej w celu usunięcia wady / usterki.

7. Jeżeli Licencjobiorca zażąda, aby prace z tytułu gwarancji zostały wykonane w miejscu przez niego wyznaczonym, wynikły z tego tytułu dodatkowy czas pracy oraz koszty podróży zostaną naliczone przez VETTER według standardowych stawek godzinowych, wzgl. ryczałtem.

§7 Nienaruszalność praw osób trzecich

1. VETTER ręczy za to, że wszelkie rezultaty usług, uzyskane w ramach niniejszej umowy, są wolne od praw osób trzecich oraz że nie istnieją inne prawa, które wykluczają lub ograniczają zgodne z umową użytkowanie przez Licencjobiorcę.

2. W przypadku jednak dochodzenia praw przez osoby trzecie, strony umowy poinformują się wzajemnie i uzgodnią dalsze postępowanie. VETTER wedle własnego uznania zastąpi reklamowane części oprogramowania Solutions częściami bez zarzutu lub udzieli dodatkowej licencji na brakujące prawa. VETTER uwalnia Licencjobiorcę od wszelkich możliwych niekorzyści, które są z tym związane, oraz bierze na siebie w szczególności wszystkie niezbędne wydatki Licencjobiorcy, takie jak powstające koszty sądowe i wynagrodzenie adwokata oraz przysądzone osobom trzecim honoraria lub świadczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia praw autorskich.

§ 8 Odpowiedzialność

1. Strony umowy ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikające z utraty życia, uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia na podstawie przepisów ustawowych. Za pozostałe szkody ponoszą one odpowiedzialność (z zastrzeżeniem kolejnego zdania) tylko w przypadku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność za inne szkody, które wynikają z naruszenia obowiązku istotnego dla umowy, strony ponoszą również w przypadku zwykłego niedbalstwa, jednakże z ograniczeniem do szkód możliwych do przewidzenia w momencie naruszenia umowy. Powyższe regulacje nie naruszają odpowiedzialności na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt.

2. Licencjobiorca jest zobowiązany korzystać z aktualizacji (np. updates lub patches) dla oprogramowania Solutions, o ile zostaną mu one udostępnione. VETTER nie odpowiada za utratę danych. VETTER nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy na Licencjobiorcy spoczywa współwina za naruszenie obowiązków umownych, w szczególności wytycznych dotyczących bezpieczeństwa korzystania z oprogramowania Solutions lub wideł SmartFork®, wzgl. za dokonane przez niego lub osobę trzecią zmiany w oprogramowaniu Solutions lub za nieprawidłowe postępowanie z oprogramowaniem Solutions bądź też za jego błędną obsługę.

§9 Pozostałe regulacje

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej. Dotyczy to również zmiany lub zniesienia niniejszej klauzuli. Dokumenty elektroniczne w formie tekstowej nie spełniają wymogu zachowania formy pisemnej.

2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy są nieskutecznie, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Należy je zastąpić skutecznym postanowieniem, które pod względem prawnym i ekonomicznym jest najbliższe celowi umowy.

3. Właściwością miejscową sądu dla wszelkich sporów z tytułu umowy lub będących w związku z nią jest Burbach.

4. Uzupełniająco obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. Postanowienia międzynarodowego prawa handlowego nie mają zastosowania.