Licensvillkor för Solutions Software

Artikelnummer U163-1024 - Version: 25/08/21

Från

till Licensinnehavare

och

VETTER Industrie GmbH

Carl-Benz-Strasse 45

57299 Burbach / Tyskland

- Nedan VETTER sammankallade -

§1 Föremålet för kontraktet

Dessa licensvillkor reglerar användningen av SmartFork® "Solutions Software", inklusive: VETTER SmartFork® Scale, VETTER SmartDisplay och VETTER SmartFork® Flash (nedan kallade Solutions Software). De gäller även efterföljande versioner, uppdateringar, tillägg, och så vidare av denna Solutions Software.

§2 Nyttjanderätt

1.  Licenstagaren har rättighet att använda Solutions Software med de licensierade applikationerna i samband med de levererade enheterna (SmartFork®). Licenstagaren har även rättighet att göra en säkerhetskopia av Solutions Software om detta skulle vara nödvändigt för att säkra framtida användning av Solutions Software Dessutom gäller bestämmelserna i upphovsrättslagen utöver nyttjanderätten.

2.  VETTER tillhandahåller licensinnehavaren en obegränsad, enkel, icke licensierbar rättighet att använda Solutions Software i syfte att använda dessa i enlighet med kontraktet.

3.  VETTER uppdaterar Solutions Software efter eget gottfinnande eller tillhandahållande av nya eller korrigerade versioner. Uppdateringar för felsökning är kostnadsfria, eventuella funktionsförbättringar kan köpas av licensinnehavaren mot en avgift.

§3 Skyldigheter att samarbeta

1.  Licenstagaren kommer endast att använda Solutions Software i enlighet med respektive bruksanvisning särskilt säkerhetskraven.

2.  Licenstagaren tillåter endast åtkomst till Solutions Software för personal eller operatörer som har fått tillräcklig utbildning för att använda SmartFork® och Solutions Software. Användningen av Solutions Software frigör inte användaren från att följa de vanliga säkerhetsåtgärderna.

3.  Licenstagaren kommer att driva Solutions Software i en säker IT systemmiljö i eget intresse. I synnerhet kommer denne att ta hänsyn till de gränssnitt som används (exempelvis WLAN nätverk, Bluetooth, anslutning till ERP, skrivare, skanner, och så vidare) i deras operativa IT säkerhetskoncept.

§4 Licensavgifter

Licensavgiftens storlek baseras på det överenskomna användningsområdet och resultatet från orderbekräftelsen från VETTER.

§5 Icke tillåten användning

1.  Solutions Software får endast användas tillsammans med och för driften av SmartFork® enligt beskrivningen i respektive bruksanvisning. Någon annan typ av användning är inte tillåten.
Utan skriftligt medgivande från VETTER har licensinnehavaren inte rättighet att göra kopior av Solutions Software eller säkerhetskopian för att, använda, hyra, underlicensiera eller göra Solutions Software tillgänglig för tredje part eller förmedla dem till tredje part utan tillhörande SmartFork®. Om Solutions Software legitimt säljs i sin helhet måste licensinnehavaren vidarebefordra alla bruksanvisningar, säkerhetskopior och så vidare till köparen och radera Solutions Software och alla relaterade tillägg, uppdateringar och så vidare helt i sina datasystem. Någon form av obehörigt avslöjande, såsom uthyrning, utlåning eller annan överföring av enskilda program eller filer eller delar av lösningarnas programvara, är inte tillåten. Det är inte tillåtet att ändra programvaran för lösningar eller störa dess funktionalitet, omvända den, att dekompilera eller demontera den. Vidare får VETTER's upphovsrättsmeddelanden varken ändras eller tas bort och måste även bifogas säkerhetskopior av licensgivaren.

2.  Om licensinnehavaren bryter mot villkoren i detta licensavtal har VETTER rättighet att säga upp licensavtalet omedelbart och kräva skadestånd.

§6 Garanti

1.  VETTER garanterar att Solutions Software är funktionell i den mening som avser respektive programbeskrivning. Utöver följande bestämmelser gäller bestämmelserna i tyska civillagen om garanti.

2.  Garantitiden är 12 månader från leverans av Solutions Software.

3.  Licensinnehavaren måste meddela VETTER om eventuella fel som uppstår omedelbart skriftligt eller i textform och beskriva felet så detaljerat att VETTER kan förstå det.

4.  Om det är möjligt ska licensinnehavaren tillåta VETTER fjärråtkomst till Solutions Software i fråga. I annat fall kan VETTER kräva att licensinnehavaren gör Solutions Software tillgängligt för VETTER.

5.  VETTER åtgärdar defekter genom kompletterande prestanda. Licenstagaren kan endast minska kontraktets omfattning om den kompletterande prestandan har misslyckats för andra gången. Vid allvarliga defekter har licenstagaren då även rättighet att häva avtalet. Rättigheten till ersättning är i alla fall undantagna.

6.  Om orsaken till en defekt som rapporterats av licensinnehavaren kan spåras tillbaka till omständigheter som licensinnehavaren eller en tredje part är ansvarig för (exempelvis att bruksanvisningen inte följs, användning av icke tillräckligt utbildad personal, driftfel, ingrepp från tredje part) har VETTER rättighet att åtgärda felet och att fakturera tjänsten.

7.  Om licensinnehavaren begär att garantiarbete ska utföras på en plats som han har angett kommer VETTER att ta ut ytterligare arbetstid och resekostnader till vanliga timpriser eller schablonbelopp.

§7 Frihet från tredje parts rättigheter

1.  VETTER garanterar att alla prestationsresultat som tillhandahålls enligt detta kontrakt är fria från tredje parts äganderätt och att det inte finns några andra rättigheter som utesluter eller begränsar avtalsenlig användning av licensinnehavaren.

2.  Om tredje part ändå gör gällande rättigheter kommer de avtalsslutande parterna att informera varandra och komma överens om hur de ska gå tillväga. VETTER kommer, efter eget gottfinnande, att ersätta de avvisade delarna av lösningarnas programvara med icke defekta delar eller återlicensiera de saknade rättigheterna. VETTER undantar licensinnehavaren från alla möjliga nackdelar i detta sammanhang och tar i synnerhet alla nödvändiga kostnader för licenstagaren, såsom rättegångskostnader och advokatkostnader samt avgifter eller skadestånd som har tilldelats tredje part på grund av intrång i upphovsrätten.

§8 Ansvar

1.  Parterna ansvarar för skada som uppstår till följd av skada på liv, lem eller hälsa i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. De är endast ansvariga för andra skador (med förbehåll för nästa mening) för uppsåt och grov vårdslöshet. För andra skador som grundar sig på åsidosättande av en väsentlig avtalsförpliktelse är du även ansvarig vid enkel vårdslöshet som är begränsad till den förutsebara skadan vid tidpunkten för avtalsbrottet. Ansvar enligt produktansvarslagen påverkas inte av ovanstående regler.

2.  Licenstagaren är skyldig att använda uppdateringar som uppdateringar eller patchar för Solutions Software i den mån som de görs tillgängliga för denne. VETTER ansvarar inte för dataförlust. I den mån som licensinnehavaren delvis är skyldig till brott mot avtalsenliga skyldigheter, särskilt säkerhetskraven för användningen av Solutions Software eller SmartFork® eller genom ändringar som denne eller tredje part har genomfört gällande Solutions Software eller genom felaktig hantering eller felaktig användning av Solutions Software är VETTER inte ansvariga.

§9 Ytterligare reglering

1.  Ändringar och tillägg till detta avtal måste ske skriftligen. Detta gäller även för ändring eller upphävande av denna klausul. Elektroniska dokument i textform uppfyller inte kravet på skriftlig form.

2.  Om någon bestämmelse i detta avtal skulle vara ogiltig ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. De ska ersättas av effektiva bestämmelser som bäst tillhandahåller rättvisa till det avtalsmässiga målet, både juridiskt och ekonomiskt.

3.  Jurisdiktionen för alla tvister som uppstår från och i samband med detta kontrakt är Burbach.

4.  Dessutom gäller lagen i Förbundsrepubliken Tyskland uteslutande. Bestämmelserna i FN:s försäljningslag gäller inte.